Poprawa dostępu do wody może uratować 1,4 miliona istnień ludzkich rocznie - nowy raport WHO

Powróć do listy artykułów

Jak podaje WHO połowa światowej populacji wciąż nie ma odpowiedniego dostępu do bezpiecznej wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higieny (tzw. WASH), która mogłaby zapobiec co najmniej 1,4 miliona zgonów.

"Wraz z rosnącymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi dostępem do wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higieny (tzw. „WASH”), które już dziś obserwujemy w wyniku konfliktów, pojawienia się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, ponownego pojawienia się ognisk cholery i długoterminowych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, konieczność inwestowania jest silniejsza niż kiedykolwiek" - powiedziała dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Środowiska, Zmian Klimatu i Zdrowia WHO. "W ciągu ostatnich 10 lat zaobserwowaliśmy poprawę poziomu usług WASH, ale postęp jest nierówny i niewystarczający"

Obciążenie chorobami związane z niebezpieczną wodą pitną, warunkami sanitarnymi i higieną dla 183 państw członkowskich WHO w podziale na regiony, wiek i płeć na rok 2019 opierają się na czterech skutkach zdrowotnych - biegunce, ostrych infekcjach dróg oddechowych, niedożywieniu i helmintozie przenoszonej przez glebę.

Choroby biegunkowe stanowiły większość przypisywanego obciążenia, z ponad milionem zgonów. Drugim co do wielkości czynnikiem były ostre infekcje dróg oddechowych spowodowane nieodpowiednią higieną rąk, które wiązały się z 356 000 zgonów.

Wśród dzieci poniżej piątego roku życia niebezpieczne warunki WASH były odpowiedzialne za 395 000 zgonów, co stanowi 7,6% wszystkich zgonów w tej grupie wiekowej. Obejmowały również 273 000 zgonów z powodu biegunki i 112 000 zgonów z powodu ostrych infekcji dróg oddechowych. Choroby te są dwiema głównymi zakaźnymi przyczynami zgonów dzieci poniżej piątego roku życia na całym świecie.

Odnotowano istotne różnice między regionami i grupami dochodowymi. Ponad trzy czwarte wszystkich zgonów związanych z WASH miało miejsce w regionach afrykańskich i Azji Południowo-Wschodniej, podczas gdy 89% zgonów związanych z WASH pochodziło z krajów o niskich i średnich dochodach. Jednak nawet kraje o wysokich dochodach są zagrożone, ponieważ 18% ich obciążenia chorobami biegunkowymi można by zapobiec poprzez poprawę praktyk higieny rąk.

Aby zmniejszyć obciążenie chorobami związane z WASH, WHO wzywa rządy do podjęcia następujących działań przy wsparciu agencji ONZ, partnerów wielostronnych, sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

  • Radykalnie przyspiesz działania, aby dostęp do bezpiecznej wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higieny stał się rzeczywistością dla wszystkich.
  • Skoncentrowanie wysiłków na najbiedniejszych i znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.
  • Dostosowanie krajowych systemów monitorowania w celu poprawy danych na temat narażenia ludności na bezpiecznie prowadzone działania.

"Oczywiste jest, że niewystarczający dostęp do bezpiecznej wody, urządzeń sanitarnych i usług higienicznych nadal stanowi znaczące i możliwe do uniknięcia zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla najbardziej wrażliwych populacji" - powiedział Bruce Gordon, szef WHO ds. Wody, urządzeń sanitarnych, higieny i zdrowia. "Korzyści zdrowotne, jak określono ilościowo w raporcie, są ogromne. Priorytetowe traktowanie najbardziej potrzebujących to nie tylko imperatyw moralny. Jest to klucz do rozwiązania problemu nieproporcjonalnego obciążenia chorobami w krajach o niskim i średnim dochodzie oraz wśród grup zmarginalizowanych w krajach o wysokim dochodzie."

Aby wesprzeć rządy, WHO opublikowała również nowe narzędzie do modelowania wpływu różnych scenariuszy dostępu do bezpiecznej wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higieny na choroby. Narzędzie to będzie sprzyjać świadomemu kształtowaniu polityki, kierować ukierunkowanymi interwencjami i wspierać strategiczną alokację zasobów na potrzeby programowania WASH.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Water, sanitation and hygiene: burden of disease (who.int)