Biała Księga Arsenu

Członkowie Rady Medycznej przy KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden ze swoich celów postanowili sobie opracowanie kompleksowego raportu dotyczącego ewentualnych zagrożeń dla pracowników i mieszkańców pod nazwą Białej Księgi Arsenu.

Raport dotyczący ewentualnych zagrożeń związanych z działaniem arsenu

Członkowie Rady Medycznej przy KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden ze swoich celów postawili sobie opracowanie kompleksowego raportu dotyczącego ewentualnych zagrożeń dla pracowników i mieszkańców pod nazwą Białej Księgi Arsenu.

 

 

Arsen (As) to bezwonny, bezbarwny i prawie bezsmakowy naturalnie występujący w naszym środowisku pierwiastek z rodziny azotowców. Naturalnymi źródłami arsenu przedostającego się do biosfery są erupcje wulkanów czy aktywność geotermalna.

 

Stężenia arsenu w powietrzu występują zazwyczaj w przedziału od 1ng/m3 do 10ng/m3. Według informacji gromadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w pobliżu źródeł emisji takich jak huty metali nieżelaznych poziom stężenia arsenu może wzrastać do poziomu 1ug/m3.

 

Obecność arsenu w powietrzu w Polsce, w tym również w Głogowie jest badana przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu od 2013 roku. Realizacja pomiarów jest prowadzona w ślad za normą UE.

Raport o stanie środowiska naturalnego w Województwie Dolnośląskim za 2013 rok

W marcu 2014 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) opublikował raport o stanie środowiska naturalnego w Województwie Dolnośląskim za 2013 r. Miasta Legnica, Lubin, Polkowice oraz Głogów zostały wskazane jako ośrodki miejskie o znacznym zanieczyszczeniu powietrza.

W 2013 roku r., stwierdzono przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyle PM10 w Głogowie: 267% normy, w Polkowicach 130% normy oraz w Legnicy: 125% normy przy ul. Porazińskiej i 143% normy przy al. Rzeczpospolitej. W pozostałych stacjach stężenia arsenu kształtowały się na poziomie 38-57% normy.

W porównaniu do 2012 roku, w większości punktów pomiarowych stwierdzono spadek stężeń ołowiu, kadmu i niklu oraz wzrost stężeń arsenu.

Norma średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszanym PM10 wynosi 6 ng/m3.

ANALIZA STĘŻEŃ ARSENU W 2015 roku

W 2015 roku – podobnie jak w latach poprzednich – stwierdzono przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego określonego dla arsenu: w pyle PM10 w Legnicy 300% poziomu docelowego, w Głogowie 204% poziomu docelowego. Na pozostałym obszarze województwa mierzone stężenia średnioroczne występowały w zakresie od 27% poziomu docelowego w Jeleniej Górze do 88% w Polkowicach. Większość stacji, za wyjątkiem stacji w Głogowie, wykazała wyższe stężenia arsenu w sezonie grzewczym.

Analiza stężeń arsenu w ostatnich latach wykazuje wzrost stężeń w Legnicy, zmniejszenie się poziomu średniorocznego w Polkowicach, a na pozostałym obszarze województwa brak istotnych zmian poziomu stężeń tego zanieczyszczenia. Stężenia arsenu w Głogowie, mierzone od 2013 roku, pomimo widocznej tendencji spadkowej, nadal są bardzo wysokie.

Zmiany poziomu stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 w latach 2005–2016

Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe arsenu w pyle PM10na terenie woj. dolnośląskiego w 2016 roku

Tendencje zmian emisji dutlenku siarki i pyłów z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów I” w latach 1985–2009

Firma KGHM Polska Miedź S.A. zleciła przeprowadzenie badań na obecność arsenu całkowitego wśród mieszkańców Głogowa

Firma KGHM Polska Miedź S.A. zleciła przeprowadzenie badań na obecność arsenu całkowitego wśród mieszkańców Głogowa

  • Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej

  • Badania wykonano w okresie październik- grudzień 2017 w Głogowie

  • Badaniami objęto 1993 mieszkańców miasta, którzy dobrowolnie wykazali zainteresowanie wykonaniem badań

  • Do badań z zakresu monitoringu biologicznego pobierano próbki moczu.
    W próbkach moczu oznaczono stężenia arsenu całkowitego (As).

 

Przebadano także 200 osób – mieszkańców Łodzi, jako grupę porównawczą do osób badanych w Głogowie. Odnotowano jednakowy % przekroczeń wartości referencyjnych dla populacji Głogowa oraz Łodzi.

Analiza specjacyjna potwierdziła, iż większość puli arsenu całkowitego stanowi arsen organiczny.