Miedziowe Centrum Zdrowia

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. znajduje się na terenie Dolnego Śląska i ma swoją siedzibę w Lubinie. Tu znajduje się Szpital z całą bazą diagnostyczną: Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej. W Lubinie funkcjonuje także Przychodnia Ogólna, Przychodnia Lecznictwa Specjalistycznego oraz Miedziowe Centrum Rehabilitacji.

Twoje zdrowie naszą sprawą. Zadowolony pacjent to dla nas najlepsza reklama

Ponadto w strukturach „MCZ” S.A. znajduje się Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które zapewniają kompleksową obsługę medyczną pracowników zakładów z terenu Zagłębia Miedziowego.

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców byłego województwa legnickiego.

PIERWSZE ZAKŁADY LECZNICZE ZWIĄZANE Z PRZEMYSŁEM MIEDZIOWYM

Historia służby zdrowia, związanej z przemysłem miedziowym, jest prawie tak długa jak historia KGHM. Jej rozwój rozpoczął się w 1964r. Przed tym rokiem w kopalniach rud miedzi działały jedynie dwa Zakłady Leczniczo-Zapobiegawcze przy Kopalniach: „Lena” w Wilkowie i „Konrad” w Iwinach.

Z dniem 1 października 1993r., ze struktur KGHM Polska Miedź S.A., wyodrębniono oddział o nazwie: Zakład Technicznej Obsługi Obiektów Przemysłowej Służby Zdrowia w Lubinie. Statutowym zadaniem tej jednostki było przede wszystkim administrowanie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków oraz urządzeń technicznych i medycznych obiektów, przeznaczonych do działalności leczniczej, pomocniczej i administracyjnej przemysłowej służby zdrowia.

DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZO-HUTNICZEGO szzoz

Równolegle z Zakładem działał Górniczo-Hutniczy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, będący jednostką budżetową, organizacyjnie podlegającą bezpośrednio Wojewodzie Legnickiemu, przynależącą do ogólnopolskiego systemu zakładów opieki zdrowotnej. W zakresie działalności merytorycznej tworzył on własny system funkcjonalny, z nadzorem odwoławczym pozostającym w gestii ministra zdrowia. Organem zarządzającym tej jednostki była, składająca się z 15 członków, Rada GHSZOZ oraz jej Zarząd.

1995 rok POŁĄCZENIE JEDNOSTEK

Z dniem 1 września 1995r., w wyniku połączenia w/w jednostek, utworzono Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o nazwie „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie. Podmiot ten został powołany do prowadzenia działalności zdrowotnej jaką wykonywał jego poprzednik, Górniczo – Hutniczy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej, wspierany przez Zakład Technicznej Obsługi Obiektów Przemysłowej Służby Zdrowia w Lubinie.

„MCZ” S.A., na bazie przejętego majątku i w oparciu o zatrudnioną we wspomnianych powyżej jednostkach kadrę medyczną i techniczną, rozpoczął świadczenie usług medycznych, obejmujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, podstawową opiekę zdrowotną, diagnostykę laboratoryjną i obrazową oraz opiekę szpitalną, adresowaną przede wszystkim do pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Kolejne lata funkcjonowania „MCZ” S.A. niosą za sobą dynamiczny rozwój w zakresie oferty usług medycznych, m.in. poprzez powołanie do życia nowych oddziałów szpitalnych: Gastroenterologicznego, Onkologicznego oraz Diabetologicznego.

Powstają nowe pracownie specjalistyczne, będące odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby społeczne. Należą do nich Pracownie: Hemodynamiki, Mammografii, Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. wychodzi także ze swoją ofertą medyczną poza społeczność związaną z przemysłem miedziowym.

Rozwój MIedziowego centrum zdrowia

W celu zaspokojenia potrzeb naszych pacjentów, kierownictwo „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie podjęło decyzję o stałym doskonaleniu standardu jakości usług. W tym celu sformułowana została misja oraz polityka jakości. Nasza misja: „Twoje zdrowie naszą sprawą. Zadowolony pacjent to dla nas najlepsza reklama”.