Eksperci zgodni. Nie ma zagrożenia arsenowego w Zagłębiu Miedziowym

Powróć do listy artykułów

Polska Miedź spełnia wszelkie rygorystyczne normy środowiskowe. Działalność KGHM nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego w Zagłębiu Miedziowym – po raz kolejny debatowali dziś członkowie Rady Medycznej, eksperci i uznane autorytety w branży medycznej.

Tematem spotkania Rady Medycznej KGHM, była ocena obaw związanych z występowaniem arsenu w Zagłębiu Miedziowym oraz potencjalnym wpływem na zdrowie mieszkańców tego regionu. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawił się raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący potencjalnego przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu. Wyniku badań pochodziły ze stacji w Głogowie i Legnicy.

 W KGHM przywiązujemy ogromną wagę do stosowania najnowocześniejszych technologii w procesach produkcyjnych. Od lat skutecznie redukujemy nasz wpływ na najbliższe otoczenie i działamy z pełnym zaangażowaniem. W Hucie Miedzi Legnica dzięki węzłowi na instalacji SOLINOX wyeliminowaliśmy emisje arsenu i rtęci do powietrza. W zakresie działań proekologicznych należymy do grona liderów – powiedział podczas posiedzenia Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

EKSPERCKI GŁOS RADY MEDYCZNEJ

Członkowie Rady Medycznej potwierdzili, że na terenie, gdzie działalność prowadzi KGHM nie występuje stężenie arsenu, które stanowiłoby zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

– Dyskusje trzeba prowadzić merytorycznie, a to medialne zamieszanie jest głęboko niemerytoryczne. Wszystkie pogłębione analizy, które prowadzimy od wielu lat – na dużą skalę – mówią o paru rzeczach, które są kompletnie inaczej przedstawiane niż obecnie w mediach. Wszystkie chorobotwórcze działania arsenu istnieją, ale w warunkach ekspozycji środowiskowej kompletnie innej od tego, co mamy w Zagłębiu Miedziowym – powiedział prof. Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego UM w Szczecinie i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych.

Od wielu lat najczęściej cytowany w świecie polski badacz z obszaru biomedycyny i onkologii zaznaczył, że arsen w organizmie tylko w dwóch procentach pochodzi z powietrza. – Głównym zagrożeniem jest arsen dostarczany z pożywienia. I jeszcze jedna rzecz, bo często w przekazach medialnych podawane jest, że – „arsen śmierdzi” – tymczasem arsen jest gazem bezwonnym, on nie śmierdzi – dodał.

Eksperci Rady Medycznej KGHM podkreślali zaangażowanie miedziowej spółki w zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W należącym do KGHM, Miedziowym Centrum Zdrowia w Głogowie istnieje poradnia monitoringu środowiskowego. – Każdy mieszkaniec, nie tylko Głogowa, ale również okolicznych miejscowości ma możliwość zgłoszenia się po poradę. Wszystkie problemy dotyczące m.in. arsenu można wyjaśnić ze specjalistami szpitala – Beata Janasik prof. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

 Publikacje medialne dotyczące arsenu w Zagłębiu Miedziowym, które ostatnio się ukazały świadczą o braku wiedzy autorów, którzy je umieszczali. Nie straszmy, podajmy rzetelne, prawdziwe dane. Dane skonsultowane z osobami, które się tym zajmują – powiedziała prof. Janasik.

 KGHM prowadzi bardzo odpowiedzialne hutnictwo i procesy technologiczne w pełni skupiają się na hermetyzacji jak i optymalizacji pod względem możliwości jakichkolwiek emisji, które mogą mieć miejsce podczas produkcji metali. KGHM w ostatnich latach przeprowadził szereg inicjatyw, które skończyły się widocznymi efektami ograniczenia emisji arsenu. To nie jest koniec naszych działań – dodała Katarzyna Rogóż, dyrektor departamentu hutnictwa KGHM.

NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI

Miedziowa spółka realizuje Politykę Klimatyczną i Politykę Środowiskową. Od 2017 roku KGHM gigant realizuje program BATas – co doprowadziło już do 79% spadku (w roku 2021) emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do roku 2010 oraz zmniejszenia wskaźnika emisji arsenu z produkcji hutniczej w roku 2022 o 77% w porównaniu do roku 2018.

Dodatkowo, w tym roku, spółka uruchomiła Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica.  Nowy węzeł na instalacji SOLINOX praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie głównie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. Koszt inwestycji wyniósł blisko 120 mln zł. Spółka będzie kontynuować inwestycje w technologie, które minimalizują oddziaływanie na środowisko. Będą to rozwiązania o najwyższych światowych standardach.

POZIOM DOCELOWY, A NIE DOPUSZCZALNY

Dodatkowo, w odniesieniu do opublikowanego 28 czerwca ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10 informujemy, że:

  • Powiadomienia te uzyskały poziom 1, czyli najniższy w trójstopniowej skali ostrzegania, dla którego przewiduje się działania krótkoterminowe jedynie o charakterze informacyjnym i nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców
  • W powiadomieniu GIOŚ mowa jest o potencjalnym ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego, a nie o stanie faktycznym. Z analiz danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska aktualnie wynika, że uśredniona wartość arsenu w pyle PM10 na stacjach pomiarowych w Legnicy i Głogowie dla roku 2023 jest poniżej wartości docelowej ustalonej na poziomie 6 ng/m3.
  • Powiadomienia dotyczą poziomu docelowego, a nie poziomu dopuszczalnego. Poziom docelowy oznacza stężenie substancji, które ma być osiągnięte w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość. W przypadku arsenu, bazno(a)pirenu, kadmu, niklu, mówimy o wartości docelowej uśrednionej do roku kalendarzowego.

KGHM Polska Miedź S.A. jest innowatorem, wdrażającym przyjazne otoczeniu technologie i rozwiązania biznesowe. Przestrzega międzynarodowych norm środowiskowych oraz współpracuje z władzami na rzecz podnoszenia standardów mających na celu jeszcze lepszą ochronę zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych w Zagłębiu Miedziowym. Ponadto, KGHM dba o bezpieczne warunki pracy i utrzymanie pełnej sprawności technicznej posiadanej infrastruktury. Odpowiedzialność za otoczenie jest wpisana w strategię KGHM.

Działania KGHM na rzecz środowiska są doceniane na całym świecie. Spółka jako jedyna firma z Polski, znalazła się w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Polska Miedź została doceniona spośród ponad 6 tysięcy podmiotów z całego świata, które w swoich działaniach mają na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.